สมัครงาน

1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานสอบบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word)
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
2. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (In-Charge)

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานสอบบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การประเมินผล และการเขียนรายงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word) ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่วิเคราะห์ และประเมินการตรวจสอบ
 • มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3. IT Audit (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบงาน และความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 • ถ้าประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
4. IT Audit Manager (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานการทำงานของฝ่าย IT Audit และแผนการเข้าตรวจทางด้าน IT หรือ IT Audit
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ Audit plan และแนวทางการตรวจสอบ Audit Program
 • วางแผนอัตรากำลังพลต่องาน มอบหมาย และตรวจสอบงาน
 • สรุปและจัดทำรายงานการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, IT ,IT Audit หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน IT Auditor, IT Security หรือ มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT, Infrastructure
 • ได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit หรือด้าน Security CISA,CRISC,CISM,CGEIT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 1 รูป
 • สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด
 • Resume
 • ใบสมัครงาน

Download ใบสมัครงานทีนี่

Download หนังสือขอความยินยอมใช้ข้อมูลของผู้สมัครงานทีนี่

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง E-mail : Hr_Recruit@diaaudit.com

หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทรศัพท์ 02-332-5126 ถึง 9 ต่อ 110 คุณรัฐฐาน์ เวลา 9:00-17:00